Facebook

Nowenna o powołania

Realizacja naszej apostolskiej misji w Kościele zależy od poziomu religijnego, liczby i pracy nas wszystkich. Stąd sprawą ogromnej wagi dla każdego z nas jest troska o nowe i dobre powołania.

W trosce o nowe powołania pamiętamy, że zasadniczym sposobem budzenia powołań jest modlitwa, do której zachęca Chrystus: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mt 9,38), a także osobista ofiara cierpień i apostolskich wysiłków.

Ustawy Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

W tym roku Niedziela Dobrego Pasterza przypada 3 maja. Jest to dzień szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Z tej okazji zachęcamy, aby od 24 kwietnia rozpocząć Nowennę o powołania za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda.

Nowenna o powołania za przyczyną Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda

Modlitwa do codziennego odmawiania:

Boże, nasz Ojcze, dziękując Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Kardynała Augusta łaski nowych powołań zakonnych i kapłańskich do Towarzystwa Chrystusowego, o które pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień 1 – Tajemnica powołania (24 kwietnia)

Z Pierwszego Listu św. Pawła do Tymoteusza (4,14-16):

Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twoje postępy widoczne były dla wszystkich. Uważaj na siebie i na nauczanie; w tych sprawach bądź wytrwały! To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

Z listu kard. A. Hlonda do kleryka W. Sadowskiego:

Prawdziwe powołanie kapłańskie jest tajemnicą łaski, bo przez Boga postanowionym włączeniem nas w wieczne kapłaństwo Chrystusowe, a warunki, w których się ta Boża rekrutacja odbywa, są często dramatycznie swoiste… Łaską powołania jesteśmy wyodrębnieni na zewnątrz od spraw świata dla celów realizacji Odkupienia, ale wewnętrznie gruntuje się kapłaństwo na mistycznym wszczepieniu w wieczne życie Chrystusa-Kapłana, w tajemnice jego miłości, w jego zbawcze plany.

Prośmy zatem:

– O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne do Towarzystwa Chrystusowego.

– O odwagę pójścia za Chrystusem dla młodzieży.

– O wierność łasce powołania dla wszystkich chrystusowców.

Sługo Boży, Auguście, wskazujący na Boga – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, wierny sługo Kościoła – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, troskliwy opiekunie młodzieży – przyczyń się za nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze…

Dzień 2 – Umiłowanie służby kapłańskiej (25 kwietnia)

Z Drugiego Listu św. Pawła do Tymoteusza (4,1 -2.5):

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!

Z listu pasterskiego „W sprawie jubileuszu Odkupienia” kard. A. Hlonda:

Niech Chrystus obsypie boskimi czułościami swych kapłanów, abyśmy swą służbę szczytną kochali ponad życie, abyśmy krzyż Chrystusowy stawiali wyżej od każdej sprawy doczesnej, aby życiem naszym był Chrystus i abyśmy we współczesnym świecie byli godnymi, gorliwymi i szczęśliwymi pośrednikami jego Odkupienia.

Prośmy zatem:

– O nowe powołania do służby w szeregach Towarzystwa Chrystusowego.

– O gorliwość apostolską dla papieża, biskupów, kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych i wszystkich misjonarzy.

– O umiłowanie swojego powołania i o wdzięczność za łaskę wybrania.

Sługo Boży, Auguście, wierny obowiązkom swego stanu – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, zatroskany o życie wieczne powierzonej sobie owczarni – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, apostołujący wśród wielu narodów – przyczyń się za nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze…

Dzień 3 – Powołanie brata zakonnego (26 kwietnia)

Z Ewangelii według św. Mateusza (2,13-15):

Oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.

Z przemówienia kard. A. Hlonda do braci:

Takie miałem życzenia, by obok kapłanów szedł oddany, wierny, światły brat; i by bracia i klerycy stanowili jedną wielką rodzinę. Praca jest podzielona, ale duch ten sam. Spędzajcie te lata na przygotowaniu się i ugruntowaniu duchowym. To są teraz lata posiewu w duszy. Potem przyjdą lata wycieńczenia wśród pracy, gdzie nie trzeba zapominać o duszy. Gruntujcie się w miłości Boga, jego Matki Najświętszej i polskiej rzeszy wychodźczej.

Prośmy zatem:

– O nowe powołania na braci zakonnych do Towarzystwa Chrystusowego.

– O łaskę gorliwości dla chrystusowców pracujących na emigracji.

– O wiarę i miłość wzajemną dla Polaków poza granicami Ojczyzny.

Sługo Boży, Auguście, przykładzie obowiązkowości – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, stróżu prawdy – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, powierniku spraw trudnych – przyczyń się za nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze…

Dzień 4 – Szukanie woli Bożej (27 kwietnia)

Z Ewangelii według św. Jana (4,34-38):

Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: «jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa»? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem”.

Z listu kard. A. Hlonda do o. I. Posadzego:

Miłość własna, posłuszeństwo połowiczne, krytykowanie zarządzeń przełożonego – to słabość, upadek, rozstrój, linia odbiegająca od wielkości ewangelicznej. Wielkość Boża urzeczywistnić się może w człowieku i w jego życiu po opanowaniu miłości własnej, po podporządkowaniu wszystkiego planom Opatrzności. Postarajcie się, by duchem ofiary i karnością zakonną stało w pokorze i wasze Towarzystwo dziś i zawsze, i wszędzie.

Prośmy więc:

– O odważnych, nowych misjonarzy i duszpasterzy Polaków poza granicami.

– O zachowanie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa przez każdego z chrystusowców.

– O ducha ofiary i pokorę dla wszystkich powołanych.

Sługo Boży, Auguście, przykładzie wierności w modlitwie – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, zatroskany o zbawienie dusz polskich emigrantów – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, obrońco wiary świętej – przyczyń się za nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze…

Dzień 5 – Wytrwanie w powołaniu (28 kwietnia)

Z Pierwszego Listu św. Pawła do Tymoteusza (6,11-14):

Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

Z listu kard. A. Hlonda do księży pracujących we Francji:

Kapłan ofiarnie zjednoczony z Jezusem zostaje przepojony tą zwycięską mocą Chrystusa, która pokonując świat i nowoczesny bunt „przeciwboży”, uleczy i uratuje, i zbawi ludzkość. Trwajmy więc na każdy dzień w pierwszych szeregach Kościoła apostołującego słowem i czynem Prawdę i Dobro, a zwalczającego kłamstwo i zło, trwajmy w krzyżu codziennego trudu kapłańskiego, zapewniając sobie wspaniały udział w wiecznej chwale zawsze zwycięskiego, triumfującego Kościoła.

Prośmy zatem:

– O coraz to nowych robotników do winnicy Pańskiej.

– O wierność dla tych, którzy pracują już na niwie Pańskiej.

– O duchowe zjednoczenie wszystkich chrystusowców ze swoim Mistrzem.

Sługo Boży Auguście, wskazujący na wielkość i wagę spotykania się z Bogiem w Eucharystii – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, uczący zawierzenia Opatrzności Bożej – przyczyń się za nami.

Sługo Boży Auguście, uczący, jak podejmować krzyż codzienności – przyczyń się za nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze…

Dzień 6 – Wierność ślubom i charyzmatowi (29 kwietnia)

Z Księgi Psalmów (116,1214.1617):

Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. Moje śluby, złożone Panu, Wypełnię przed całym Jego ludem. O Panie, jam Twój sługa, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy – Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego.

Z wpisu kard. A. Hlonda w „Księdze pamiątkowej Towarzystwa Chrystusowego”:

Bądźcie tymi, którymi ślubowaliście być: wskazujcie drogi Boże pielgrzymstwu polskiemu. W pokorze i ofierze zupełnej, a nade wszystko w bezgranicznym umiłowaniu duszy polskiej służcie sprawie Królestwa Bożego tam, gdzie ojczyste tęsknoty toczą i łamią serca.

Prośmy zatem:

– O nowe powołania do grona misjonarzy polskiej emigracji.

– O wierność charyzmatowi i złożonym ślubom zakonnym dla wszystkich chrystusowców.

– O łaskę wytrwania przy wierze ojców dla polskich emigrantów.

Sługo Boży, Auguście, przykładzie czystości – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, przykładzie posłuszeństwa – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, przykładzie ubóstwa – przyczyń się za nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze…

Dzień 7 – Powołanie do świętości (30 kwietnia)

Z Ewangelii według św. Mateusza (16,24-26):

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?”.

Z przemówienia kard. A. Hlonda do nowicjuszy:

Życie zakonne nie zna wygód, ale jest ciężką walką i znojną pracą. Nie wzdrygajcie się przed nią, nie oszczędzajcie się przed nią, kiedyś Bóg stokrotnie to wam wynagrodzi. Idźcie więc i wy na to poświęcenie i pokochajcie to swoje powołanie, trwając w nim poprzez całe życie.

Prośmy więc:

– O odwagę dla młodych, potrzebną do podjęcia życia zakonnego w Towarzystwie Chrystusowym.

– O głębokie pragnienie ofiary dla każdej osoby konsekrowanej.

– O czytelne świadectwo życia dla osób powołanych.

Sługo Boży, Auguście, uczący ofiary z siebie dla Boga i bliźniego – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, uczący radości życia – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, uczący jak przeżywać moment śmierci – przyczyń się za nami,

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze…

Dzień 8 – Duch apostolski (1 maja)

Z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (10,31-33):

Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.

Z listu kard. A. Hlonda do o. I. Posadzego:

Ale przekonałem się, że muszą to być serca wielkie, bardzo wielkie, by wszystkich i wszystko ogarnęły, i wierzących, i odpadłych, dobrych i upadłych, spokojnych i niezgodnych, tych, co chcą, i tych, którzy polskiego kapłana zwalczać będą. Bo któż zliczy biedy wychodźstwa, jego bóle, męki, nieporozumienia i błędy! Na grobach Apostołów modliłem się o ducha apostolskiego dla członków Towarzystwa Chrystusowego.

Prośmy więc:

– O ofiarnych i oddanych sprawie polskich emigrantów nowych chrystusowców.

– O ducha apostolskiego dla braci i kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego.

– O świadectwo życia dla wszystkich powołanych.

Sługo Boży, Auguście, wierny synu św. Jana Bosko – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, wierny codziennej kontemplacji tajemnic różańca – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, pamiętający o potrzebach biednych – przyczyń się za nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze…

Dzień 9 – Praca na rzecz polskich emigrantów (2 maja)

Z Ewangelii według św. Łukasza (9,57a.61-62):

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Jezusa: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Odpowiedział mu: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Z „Aktu profesji zakonnej w Towarzystwie Chrystusowym”, napisanym przez kard. A. Hlonda:

Służbę Chrystusową rozumiemy jako służbę miłości i ofiary. W miłości Boga pragniemy znaleźć uświęcenie naszych dusz grzesznych, a w ofiarnej pracy dla wychodźstwa chcemy strawić siły i życie. Wyrzekamy się wszystkiego, co jest dostatkiem, wygodą, szczęściem ziemskim, samowolą, pychą i grzechem. Wsparci łaską Bożą i opieką Matki Najświętszej chętnie idziemy na trud i poświęcenie, byle się w życiu zakonnym uświęcić i Boskiemu Odkupicielowi jak najwięcej dusz pozyskać.

Prośmy zatem:

– O odwagę pozostawienia swoich planów i zaufania bezgranicznego Chrystusowi dla młodych.

– O łaskę wierności charyzmatowi zgromadzenia dla chrystusowców.

– O dar bezkompromisowego życia dla wszystkich osób konsekrowanych.

Sługo Boży, Auguście, uczący miłości do polskich emigrantów – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, wskazujący na Matkę Bożą jako obrończynię przed złem – przyczyń się za nami.

Sługo Boży, Auguście, uczący wierności zastępcy Chrystusa – przyczyń się za nami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze…

Wersja do druku

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb